Esnaflar Büyük Yükten Kurtuluyor

İmza sirküsü kaldırılacak… İhalelere itiraz ve şikayetler elektronik ortamda yapılacak… Elektronik ortamda şirket kurulmasının altyapısı oluşturulacak…

PAYLAŞ
Esnaflar Büyük Yükten Kurtuluyor
İmza sirküsü kaldırılacak… İhalelere itiraz ve şikayetler elektronik ortamda yapılacak… Elektronik ortamda şirket kurulmasının altyapısı oluşturulacak…

 Gelecek hafta yeniden çalışmalarına başlayacak olan TBMM'nin önünde  İmza sirküsü kaldırılması, … İhalelere itiraz ve şikayetler elektronik ortamda yapılması. elektronik ortamda şirket kurulmasının altyapısı oluşturulacak kanun düzenlemeleri bulunuyor. 

Mecliste işbaşı haftaya…

Taşınır rehni uygulamasının finansmana erişimde daha etkin kullanılması, imza sirkülerinin kaldırılması, elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulması, ihalelere itiraz ve şikayetlerle ilgili belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, teklifinde yer alan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Bir aylık aranın ardından gelecek hafta çalışmalarına başlayacak olan TBMM’nin Ekim ayından bu yana bekleyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini öncelikle ele alarak kanunlaştırması bekleniyor.

Daha az belge istenecek

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecek. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınacak.

Ayrıca şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyecek. Bu değişiklilerle, ticaret şirketlerinin kuruluşu ve yetkili değişikliği tescili işlemlerinin daha az belge ve maliyetle yerine getirilmesi amaçlanıyor.

İmza sirküsü alınmayacak

TOBB Kanunu’nda yapılan değişiklikle tüzel kişi taciri temsile yetkili olanlardan ayrıca imza sirküsü alınmadan, ellerinde bulunan ve tüzel kişi taciri temsile yetkili şahısları gösterir sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme imkanı getiriliyor. 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyaların Korunması Hakkında Kanun’daki değişiklikle de tüzel kişi tescil başvurularında imza sirküleri talep edilmesi uygulaması kaldırılıyor.

Kolay finansmana erişim

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda yapılan değişiklikle; işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bütünü üzerinde rehin kurulmasına imkan sağlanıyor. Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması

halinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş her türlü varlık, bir işletmenin makul bir taşınır varlık kümesinin bir bütün olarak rehnedilmesi halinde ise bu kümeye dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılacak.

Elektronik mühür tanımı

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na elektronik mühür tanımı ekleniyor. Elektronik mühür oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı suç sayılarak, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının elektronik mühürle ilgili yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezası öngörülüyor.

Elektronik ortamda şikayet, Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikle şikayet ve itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi ve başvurularda işlem kolaylığı sağlamak için usul ve esasların belirlenmesi için Kamu İhale Kurumuna yetki veriliyor.

Vergi indiriminin 2 puanı girişim sermayesine gidecek

Kanun Teklifi ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı ve Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince teşviklerden yararlanılması için bu tutarın yüzde 2’sinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması ve bu tutarın geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı getiriliyor. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda yıllık beyanname üzerinden teknopark işletmeleri için istisna edilen kazançlar tutarının veya Ar-Ge ve tasarım merkezleri için yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarının yüzde 20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına veya indirimine konu edilemeyecek. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında aktarılması gereken tutar yıllık olarak 20 milyon lira ile sınırlı olacak. Cumhurbaşkanına bu tutar ve oranları, birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirme veya beş katına kadar artırması konusunda yetki veriliyor. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde ya da Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olmasına yönelik düzenleme yapılıyor. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar artırılabilecek.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN